Dolphin Tecnologías, en compliment amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa als seus clients que les seves dades personals no seran utilitzades amb fins comercials ni cedides a tercers sense autorització expressa de les persones afectades.

Així mateix, Dolphin Tecnologías, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels seus clients comprometent-se a complir la seva obligació de guardar i establir totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.

Els clients de Dolphin Tecnologías podran en tot moment exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic: dolphin@dolphin-tecnologias.com.

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.